Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan  of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

1.1 Julia’s Delicious World : gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 62660195 handelend onder de naam Julia’s Delicious World.

1.2 Website: de website van Julia’s Delicious World, te vinden via juliasdeliciousworld.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant : de natuurlijk persoon (de consument) niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Julia’s Delicious World en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Julia’s Delicious World en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Julia’s Delicious World zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Julia’s Delicious World slechts bindend, indien en voor zover deze door Julia’s Delicious World uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Als er verzendkosten en/of transactiekosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Julia’s Delicious World kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Julia’s Delicious World afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.5 Julia’s Delicious World kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Julia’s Delicious World door het bestelproces te doorlopen en het voldoen aan de daarbij door Julia’s Delicious World gestelde eisen en voorwaarden.

4.2 Julia’s Delicious World bevestigt de bestelling per email. Zolang dit niet gebeurt is, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Julia’s Delicious World het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Julia’s Delicious World kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Julia’s Delicious World op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Julia’s Delicious world is ontvangen, stuurt Julia’s Delicious World de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Julia’s Delicious World is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, zoals het inhuren van een bezorgservice.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke manier levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden .

5.4 Indien Julia’s Delicious World de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Bovendien kunnen producten door overmachtssituaties, weersomstandigheden, seizoensomstandigheden etc. niet leverbaar zijn.

5.5 Julia’s Delicious World raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 6 dagen, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Als uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

5.7 Specifiek voor artikelen waarbij er sprake is van een bepaald gewicht, kan het product in gewicht in kleine hoeveelheden afwijken van hetgeen besteld is.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Julia’s Delicious World binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen .

6.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Julia’s Delicious World een raming van deze kosten .
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Julia’s Delicious World , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Julia’s Delicious World kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Julia’s Delicious World bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Julia’s Delicious World
Groenling 8
, 1191VS,
Ouderkerk aan de Amstel

6.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Julia’s Delicious World de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen,
tenzij Julia’s Delicious World aanbiedt het product zelf af te halen, mag Julia’s Delicious World wachten met terugbetalen tot Julia’s Delicious World het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken ;

Artikel 7 Betaling

7.1 Klant betaalt de bestelling aan Julia’s Delicious World volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Julia’s Delicious World is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Julia’s Delicious World is gewezen op de te late betaling en Julia’s Delicious World de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Julia’s Delicious World gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Julia’s Delicious World kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages .

Artikel 8 Garantie en conformiteit

8.1 Julia’s Delicious World staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Julia’s Delicious World er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door Julia’s Delicious World , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

8.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 6 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Julia’s Delicious World daarvan in kennis te stellen.

8.4 Indien Julia’s Delicious World de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 9 Klachtenprocedure

9.1 Als Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Julia’s Delicious World , dan kan hij bij Julia’s Delicious World telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2 Julia’s Delicious World geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Julia’s Delicious World binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Julia’s Delicious World verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Julia’s Delicious World gevestigd is.

11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

11.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Julia’s Delicious World
Groenling 8
1191VS, Ouderkerk aan de Amstel
Tel:  0653668201
Mail: info@juliasdeliciousworld.com

KvK 62660195
BTW NL381711109B01